Regului de conduita

Sub auspiciile legii care guverneaza organizarea si functionarea sistemului cameral, respectiv Legea 335/2007, si in conformitate cu prevederile Statutului CCIRJ, calitatea de membru CCIRJ ofera membrilor sai, drepturi si obligatii.

Membrii Camerei de Comert si Industrie Romania Japonia pot fi:
  • Membri de drept, categorie alcatuita din personae juridice a caror personalitate juridica    a fost recunoscuta prin Hotarare a Guvernului emisa in baza Decretului. Lege nr. 139\1990 privind Camerele de Comert si Industrie din Romania.
  • Membri asociati, categorie alcatuita din personae juridice inscrise in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor sau in registrul Patronatelor.
  • Membri de onoare, categorie alcatuita din personae fizice, personalitati ale vietii publice interne si internatioale.

Persoanele juridice pot obtine calitatea de membru de drept prin aderare.
Cererea este supusa aprobarii Colegiului de Conducere, care se pronunta in prima sesiune dupa inregistrare. Respingerea cererii poate fi contestata in maximum 30 de zile de la comunicare, contestatie asupra careia se pronunta Adunarea Generala in prima sedinta.

Membrii de onoare pot obtine aceasta calitate la propunerea scrisa a unui membru al Camerei Nationale, insotia de acceptul olograf al persoanei si de un curriculum vitae al acesteia.

Membrii de drept si membrii asociati au obligatia de a achita cotizatia pentru primul an de membership in max 30 de zile de la aderare. Pentru urmatorii ani, taxa de membru se achita in primul semestru al anului. Acest termen este un termen de decadere care are drept consecinta pierderea calitatii de membru al Camerei de Comert si Industrie Romania Japonia.
Recapatarea calitatii de membru poate avea loc in urma achitarii taxei de inscriere si a cotizatiei restante, in conditiile statutului.

Poate deveni membru al asociatiei orice persoana care:
ii recunoaşte statutul
desfaşoara in mod direct o activitate economica in Romania sau in Japonia
achita taxele si cotizatiile propuse
Membrii asociatiei au următoarele drepturi:

sa participe la Adunarea Generala avand drept de vot
sa participe la actiunile organizate de asociatie
sa beneficieze de serviciile asociatiei
sa participe la cursurile, conferintele si celelalte actiuni organizate de asociatie pentru formare si perfectionare profesionala

Membrii asociatiei au urmatoarele indatoriri:

sa respecte prevederile prezentului statut si pe cele ale hotărarilor Adunarii Generale
sa işi desfasoare activitatea cu respectarea legii şi a uzantelor comerciale, evitand orice act de concurenta neloiala si sa sprijine orice activitate a asociaţiei
sa achite taxele si cotizaţiile de membru
sa participe direct sau prin reprezentanti la Adunarile Generale ale Asociatei

Calitatea de membru se suspenda in urmatoarele cazuri:

in perioada in care un membru se afla in procedura de lichidare judiciara
in perioada in care un membru este cercetat pentru fapte penale care îl fac nedemn
prin incetarea existentei persoanei juridice, iar in cazul persoanelor fizice prin incetarea calitatii de comerciant sau deces
la cerere, prin renuntare dupa achitarea de catre persoana solicitanta a tuturor obligatiilor fata de Asociatie
prin excludere, la propunerea a 1/3 din numarul membrilor Consiliului Director.

Excluderea poate fi o consecinta a urmatoarelor situaţii:

abateri grave de la statut, de la regulamentele sau hotărarile Consiliului Director şi Adunarii Generale
neachitarea cotizatiei anuale de membru
existena unor interese contrare asociatiei şi nedeclararea acestora
aducerea de prejudicii de imagine Asociatiei

Pentru detalii si intrebari: office@ccirj.ro sau telefon: +4 021 346 72 43